Náš krátky príbeh

Materská škola Beňuš patrí medzi najstaršie materské školy na Horehroní. Náš vznik sa datuje od septembra 1946.

V súčasnosti je zriaďovateľom školy Obec Beňuš. Starostka obce Katarína Srnková a štatutárny zástupca školy Mgr. Jaroslava Niklová sú ľudia, ktorí sa pravidelne zaujímajú o dianie a život v materskej škole. Aj ich zásluhou sa materská škola už niekoľko rokov, modernizuje a skrášľuje. Postupné vylepšenia nastali vybudovaním vlastnej plynovej kotolne, parkoviska a chodníka k MŠ, nových dlažieb , výmenou WC, výmenou okien a vstupných dverí, obohatením záhradného vybavenia pre deti. Aj interiér tried prešiel mnohými zmenami k lepšiemu. Rozšírila sa a zrekonštruovala spálňová časť. Vymenili sme stoličky, detský nábytok, detské hracie kútiky. Vytvorila sa aj trieda na poschodí pre zvýšený záujem rodičov umiestniť dieťa do našej materskej školy. V materskej škole majú deti možnosť pracovať s PC a interaktívnymi tabuľami, ktoré ponúkajú mnoho jedinečných možností výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy tvorí vstupnú bránu do obce Beňuš v smere Brezno – Červená Skala. Sídli na okraji obce, ale je v strede záujmu obce, žije v nej a s ňou. Deti, ktoré školu navštevujú sú občanmi Beňuša a blízkych ( k nej patriacich ) obcí , Gašparovo a Filipovo. MŠ navštevujú aj deti z iných obcí Horehronia. Majú tu svoj domov, svoje rodiny, vychádzajú z tohto prostredia, ktoré ich ovplyvňuje a formuje. Prostredníctvom materskej školy vstupujú deti do nového sociálneho prostredia, ktoré im prináša mnoho nových podnetov, zážitkov a nových kontaktov. Zariadenie školy navodzuje domácku atmosféru. Súčasťou je aj Zariadenie školského stravovania pri Materskej škole Beňuš, v ktorej sa stravujú deti z MŠ a ZŠ. Materská škola má svoju jedáleň a školskú jedáleň tvorí novopostavená prístavba k budove.

Materská škola je v súčasnosti dvojtriedna , heterogénna s poskytovaním celodenného a poldenného pobytu detí . Navštevujú ju deti spravidla od dvoch do šiestich rokov veku. Celková kapacita detí je 32 s celodenným pobytom a 6 detí s poldenným pobytom . V triedach zabezpečujú výchovno – vzdelávaciu činnosť tri kvalifikované učitelky MŠ Rozložná Ivana- riaditeľka MŠ, Ďuricová Veronika, a Dolinská Miroslava podľa Školského vzdelávacieho programu – „Kalendár poznania s kamarátom krtkom“ Vedú pedagogickú agendu a riaditeľka vykonáva riadiacu činnosť. O hygienu a čistotu priestorov školy sa stará školníčka Lívia Kňazíková .

Materská škola podporuje rozvíjanie kľúčových kompetencií detí , utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravujúc osobnosť dieťaťa na život v spoločnosti v súlade s jeho individuálnymi ,vekovými osobitosťami a osobnými dispozíciami.

NAŠI PARTNERI A SPONZORI