Chrobáčikovia

Malá trieda Chrobáčikovia

V školskom roku 2019/2020 triedu navštevuje 14 detí vo veku od 2 do 4 rokov veku dieťaťa. Oboznamujú sa s kamarátmi v kolektíve,manipuláciou s hračkami si rozvíjajú jemnú motoriku,rozvíjajú si telesnú a pohybovú aktivitu pri cvičeniach, na pobyte vonku, rozširujú si základné a hygienické návyky. Ich výchovno- vzdelávacia činnosť je riadená podľa Školského vzdelávacieho programu „Kalendár poznania s kamarátom krtkom“ , ktorý je rozpracovaný podľa mesiacov a týždňov a prihliada sa na úroveň detí. Výchovno – vzdelávaciu činnosť v triede vedie pani učiteľka Dolinská Miroslava .

Sovičky

Veľká trieda Sovičky

V školskom roku 2019/2020 triedu navštevuje 21 detí vo veku od 3 do 6 rokov veku dieťaťa.Výchovno – vzdelávacia činnosť je riadená podľa Školského vzdelávacieho programu „Kalendár poznania s kamarátom krtkom“, ktorý je rozpracovaný podľa mesiacov a týždenných tém a podľa náročnejších úrovní ako u detí v malej triede.Zameriavame sa na rozvoj grafomotorických zručností, zručností s digitálnou technikou, aktívnemu rozvoju pohybovej a telesnej aktivity a celkového všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku.

Výchovno- vzdelávaciu činnosť v triede vedú pani riaditeľka Ivana Rozložná a pani učiteľka Veronika Ďuricová.